POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ POLITYKA COOKIES DLA SERWISU INTERNETOWEGO TUFSOFTWARE.COM ORAZ CHAT BOTA

Zagadnienia wstępne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 09.02.2021 r. a jej postanowienia dostosowane zostały do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Polityka Prywatności”).
 2. Celem wdrożenia niniejszej Polityki Prywatności jest zapewnienie osobom korzystającym z usług Administratora pełnego poszanowania ich prywatności oraz ochrony ich danych osobowych. Polityka Prywatności określa zasady i cele przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Słowniczek

 1. Na potrzeby niniejszego dokumentu:
  1. „Administrator Danych Osobowych”, „Administrator”, „ADO” oznacza TUF Software S.A, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-238) przy ulicy Długa 29; NIP: 5252858073
  2. „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  3. „Inspektor Ochrony Danych” oznacza osobę wyznaczoną przez Administratora w celu realizacji wdrożonych przez Administratora obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych;
  4. „naruszenie ochrony danych osobowych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
  5. „newsletter” oznacza elektroniczną formę biuletynu, służącą do przesyłania Usługobiorcy informacji handlowych i marketingowych;
  6. „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
  7. „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
  8. „organ nadzorczy” oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 Rozporządzenia, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. „Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
  10. „poufność danych” oznacza właściwość zapewniająca, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom;
  11. „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  12. „Rozporządzenie” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  13. „ustawa” – oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  14. „usuwanie danych” oznacza zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwala na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (”anonimizacja”);
  15. „zgoda osoby, której dane dotyczą” oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
  16. „Chatbot" – program komputerowy Usługodawcy działający w ramach aplikacji Messenger portalu Facebook o funkcjonalności tzw. chatbota, tj. pełniący rolę wirtualnego asystenta sprzedaży oraz obsługi klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  17. „Urządzenie końcowe" – urządzenie elektroniczne (np. komputer, smartfon) umożliwiające połączenie z siecią Internet i pozwalające na korzystanie z funkcjonalności Chatbota za pośrednictwem komunikatora Messenger;
  18. „Aplikacja" – program komputerowy umożliwiający transmisję obrazu i treści przesyłanych przez komunikator Messenger za pośrednictwem sieci Internet i ich odbioru na Urządzeniu końcowym;
  19. „Usługobiorca" – korzystająca z funkcjonalności Chatbota osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, za którą działa osoba umocowana do jej reprezentacji;
  20. „Cookies" - Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych zapisywane na komputerze lub w przeglądarce osoby korzystającej z Serwisu. Szczegółowe informacje dot. plików cookies Użytkownik może znaleźć m. in. pod następujacym linkiem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie;
  21. „Facebook" – portal społecznościowy wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami pod adresem www.facebook.com, należący do spółki Meta Inc. (wcześniej Facebook) i przez nią zarządzany;
  22. „Messenger" – aplikacja działająca w ramach portalu Facebook, o funkcjonalności komunikatora (tj. umożliwiająca komunikację tekstową i głosową).
  23. „Fanpage" – profil w portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/tufsoftware
  24. „Linkedin" - profil w portalu Linkedin pod adresem https://www.linkedin.com/company/tuf-software-sa
  25. „YouTube" - profil w portalu YouTube pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCg5Qpava17dHIevemuxVBcw
  26. Strona Internetowa"– strona internetowa Usługodawcy, pod adresem https://tufsoftware.com

Administrator Danych Osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy w zakresie świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną szczegółowo opisanych w Regulaminie jest TUF Software SA z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-238) przy ulicy Długa 29;
 2. Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z ochroną danych osobowych jest możliwy pisemnie – na adres ul. Długa 29, 00-238 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail iod@tuf.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 530 573 553.
 3. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pisemnie – na adres ul. Długa 29, 00-238 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail iod@tuf.pl lub telefonicznie – pod numerem telefonu +48 530 573 553.
 4. Administrator Danych Osobowych zapewnia, że dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że podjął wszelkie przewidziane prawem środki ochrony fizycznej, teleinformatycznej i organizacyjnej, zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych. Stosowane przez Administratora Danych Osobowych środki fizyczne, teleinformatyczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane osobowe. Cele, zasady i zakres przetwarzania.

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek przedstawienia oferty oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością wysłania oferty oraz wykonania przez Administratora usługi związanej z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy, w tym przetwarzane za pośrednictwem Chatbota, są przetwarzane wyłącznie w celach:
  1. świadczenia usługi umożliwiającej przedstawienie oferty na wybrane usługi odpowiadające preferencjom Usługobiorcy;
  2. kontaktu we wszystkich sprawach związanych z przedstawieniem oferty, wyborem usługi oraz ewentualnego zawarcia umowy na świadczone przez Administratora usługi – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przesyłania informacji handlowych i marketingowych - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Usługobiorcy zgody;
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  5. rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
  6. zarządzania wnioskami i żądaniami Usługobiorców, w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków odpowiadających prawom osoby, której dane dotyczą określonych w art. 15 - 21 RODO - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  7. archiwizacyjnych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) i f) RODO;
  8. analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności, opracowania strategii i prognoz oraz badania zadowolenia Usługobiorców.
 3. Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne celem dokonania wyboru oferty, które zostaną przedstawione Usługobiorcy oraz niezbędnych celem kontaktu z Usługobiorcą:
  1. poprzez formularz kontaktowy Administrator gromadzi dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
  2. za pośrednictwem Chatbota w aplikacji Messenger Administrator gromadzi dane: imię i nazwisko lub nazwę, płeć, zdjęcie profilowe w aplikacji Facebook.com, dane dotyczące języka, adres e-miał oraz numer telefonu kontaktowego.
 4. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane będą w okresie od dnia wystąpienia przez Usługobiorcę z żądaniem przedstawienia oferty za pośrednictwem formularza kontaktowego, Chatbota lub w inny sposób, nie krócej jednak niż do dnia, w którym upłynąłby termin obowiązywania przedstawionej oferty oraz zawartej umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych celem wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Administratora, przetwarzanie będzie odbywało się w terminach wynikających z tych przepisów.  Dane przetwarzane w celach statystycznych będą przetwarzane w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy.

Prawa Usługobiorcy związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

 1. Usługobiorca ma prawo do cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach, do których zgoda ta była konieczna. Cofnięcie wyrażonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez Usługobiorcę przed jej cofnięciem.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, jest on uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia ich przetwarzania oraz informacji dotyczących: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących Usługobiorcy prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego danych osobowych. Administrator dostarczy na żądanie Usługobiorcy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 3. Usługobiorca ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych, które są nieprawidłowe oraz żądać uzupełnienia danych niekompletnych, w tym również poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia jego danych („prawo do bycia zapomnianym”), a na Administratorze ciąży obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji, gdy:
  1. dane osobowe Usługobiorcy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  2. Usługobiorca cofnął zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie jego danych,
  3. Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
  4. dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. usunięcie danych osobowych Usługobiorcy wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa.
 1. - powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych. Administrator Danych Osobowych może odmówić w szczególności usunięcia danych osobowych, jeżeli Usługobiorca naruszył warunki korzystania z serwisu lub obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Usługobiorcy są Administratorowi Danych Osobowych niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach, gdy kwestionuje on prawidłowość przetwarzanych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Administrator sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych Usługobiorcy, jednakże są one potrzebne Usługobiorcy celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec przetwarzania.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, a Administratorowi Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.
 3. Usługobiorcy przysługuje także prawo do przenoszenia danych, na Administratorze ciąży wówczas obowiązek udostępnienia danych Usługobiorcy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Usługobiorca ma prawo przesłać pozyskane w ten sposób dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora Danych Osobowych zgodnie z warunkami Rozporządzenia.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych bądź przetwarzania danych Usługobiorcy niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 5. W celu realizacji powyższych praw Usługobiorca zwraca się do Administratora danych osobowych lub wyznaczonego Inspektora Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych (Udostępnienie i Powierzenie danych osobowych)

 1. Administrator udostępnia dane osobowe Usługobiorcy podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów szczególnych, w tym: Sądom powszechnym i administracyjnym, organom ścigania, Komornikom sądowym, innym organom administracji rządowej i samorządowej. Na udostępnienie danych osobowych Usługobiorcy wymienionym podmiotom Administrator nie odbiera od Usługobiorcy zgody oraz nie informuje o takim udostępnieniu.
 2. Administrator powierza dane osobowe podmiotom wykonującym na jego rzecz usługi niezbędne w celu wykonywania działalności i świadczenia usług związanych z wykonywanie na rzecz Usługobiorcy umowy: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, prawne, marketingowe, płatnicze oraz inne, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia określonych celów gospodarczych Administratora;
 3. Administrator udostępnia dane osobowe Usługobiorcy firmie Meta, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/business/gdpr oraz https://www.facebook.com/about/privacy.
 4. Jeżeli na stronie internetowej Administratora Danych Osobowych zamieszczone zostały odnośniki (linki) prowadzące do innych, nieadministrowanych przez niego stron internetowych, Administrator Danych Osobowych nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na strony, do których prowadzą odnośniki, Usługobiorca czyni to na własną odpowiedzialność.

Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych.
 2. W przypadku, gdy Usługobiorca celem realizacji umowy z Usługodawcą podaje dane osoby trzeciej odpowiada za poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym podanych danych osobowych.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych wobec osoby nie będącej Usługobiorcą

 1. W sytuacji, w której Usługobiorca celem zawarcia i wykonania umowy z Usługodawcą, podaje dane osobowe innych osób (np. współpracownika), Usługodawca poinformuje tę osobę o sposobie przetwarzania jej danych osobowych przez Usługodawcę, za pośrednictwem Klauzuli Informacyjnej przesłanej na adres e-mail osoby trzeciej.

Przerwanie rozmowy z Chatbotem i usunięcie danych osobowych Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo do przerwania konwersacji z Chatbotem w każdym czasie, poprzez zamkniecie okienka chatu w aplikacji Messenger.
 2. Zamknięcie aplikacji Messenger w trakcie trwającej konwersacji nie spowoduje usunięcia danych podanych przez Usługobiorcę w trakcie rozmowy z Chatbotem.
 3. Usługobiorca może usunąć dane z konwersacji, jednakże nie jest to jednoznaczne z usunięciem tych danych przez Administratora.
 4. Po upływie 15 miesięcy od dnia, w którym Usługobiorca rozpoczął konwersację z Chatbotem, dane Usługobiorcy zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania w celach statystycznych, a dane niepotrzebne Administratorowi zostaną usunięte. Dane Usługobiorcy mogą zostać usunięte na wyraźne żądanie Usługobiorcy przesłane do Administratora w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności w terminie wcześniejszym, jednakże żądanie usunięcia danych nie obejmie danych osobowych, których dalsze przetwarzanie będzie odbywało się w celach statystycznych.

Przetwarzanie do celów analitycznych i statystycznych

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do celów analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności, opracowania strategii i prognoz oraz badania zadowolenia Usługobiorców.
 2. W tym celu Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych do danych niezbędnych do osiągniecia wymienionego celu. Przetwarzanie danych do celów analitycznych i statystycznych będzie dokonywane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Newsletter

 1. Otrzymywanie przez Usługobiorcę newslettera możliwe jest wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku - o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych i promocyjnych oraz informacji handlowych za pośrednictwem newslettera możliwa jest poprzez przesłanie na adres e-mail iod@tuf.pl z adresu podanego przy rejestracji do newslettera żądania usunięcia adresu z bazy serwisu z dopiskiem „Rezygnacja z subskrypcji newsletteru”. Usługobiorca może również dokonać samodzielnej rezygnacji z otrzymywania newsletteru poprzez skorzystanie z linku z rezygnacją.

Profilowanie i techniki zautomatyzowanego podejmowania decyzji

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora obejmuje profilowanie danych Usługobiorcy. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Administratora, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Usługobiorcy do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się Usługobiorcy.
 2. W procesie wykonywania umowy celem wyszukania dla Pani/Pana najlepszej oferty, podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka) w oparciu o dane, które od Pani/Panu posiadamy. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Pani/Panu produktów. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celu przedstawienia najlepszej oferty jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z TUF Software SA z siedzibą w Warszawie. Więcej informacji o profilowaniu znajdziesz w zakładce Polityka Prywatności.
 3. Usługobiorca ma prawo wyrazić sprzeciw wyłącznie na profilowanie przez Administratora przetwarzającego dane osobowe w celu realizacji interesu publicznego lub własnego, uzasadnionego interesu, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że Administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby.
 4. Prawo do sprzeciwu jest wyłączone, gdy profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jest dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu Administrator danych podlega i przewiduje wdrożenie środków ochrony praw i wolności, sama osoba wyraziła zgodę.
 5. Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Administratorem.
 6. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Usługobiorcy.

PROFILE W SOCIAL MEDIA

 1. Administrator danych osobowych prowadzi profile w serwisie Facebook.com, Linkedin.com oraz YouTube.com
 2. W związku z prowadzeniem profili. Administrator przetwarza dane Usługobiorców:
  1. którzy dokonali subskrypcji profili Administratora za pośrednictwem opcji „Lubię to” lub „Obserwuj”;
  2. którzy opublikowali na profilach Administratora komentarz pod którymkolwiek z opublikowanych przez Administratora postów;
  3. którzy podjęli z Administratorem kontakt za pośrednictwem wiadomości prywatnej;
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w sposób opisany powyżej w celu:
  1. poinformowania Usługobiorców o aktywnościach Administratora,
  2. promowania organizowanych przez Administratora wydarzeń,
  3. promowania marki Administratora, oferowanych przez Administratora produktów oraz usług,
  4. budowania i utrzymania społeczności Administratora, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów Facebook oraz Linkedin,
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
  6. w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z profili Administratora.
 4. Administrator danych osobowych za pośrednictwem profili przetwarza następujące dane:
  1. podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Usługobiorcę na należącym do niego profilu na portalu społecznościowym Facebook lub Linkedin;
  2. dane opublikowane przez Usługobiorcę na profilu;
  3. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Administratora dostępne za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka, Linkedin oraz YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z tych serwisów, gromadzone dzięki plikom „cookies", z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Usługobiorcy, który można powiązać z danymi połączenia Usługobiorców zarejestrowanych na Facebooku, Linkedin lub YouTube a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia profilu Administratora.
 5. Administrator danych osobowych korzysta również z umieszczonych na Stronie Internetowej wtyczek Facebook.com, Linkedin.com oraz YouTube.com. Informacje dotyczące przetwarzania danych za pomocą wtyczek opisane zostały w Polityce Cookies.

POLITYKA COOKIES:

  1. Administrator korzysta z plików cookies na Stronie internetowej;
  2. Administrator wykorzystuje:
   1. cookies sesyjne (transient cookies): czyli pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika każdorazowo do chwili zakończenia danej sesji przeglądarki. W momencie zamknięcia przeglądarki plike te są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
   2. cookies trwałe (persistent cookies): czyli pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do chwili ich usunięcia – oznacza to, że w przeciwieństwie do cookies sesyjnych, zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia cookies trwałych.
  3. Administrator przetwarza lub może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez Użytkownika w następujących celach:
   1. W przypadku funkcjonalnych cookies (cookies technicznie koniecznych dla prawidłowego korzystania z Serwisu) chodzi o przetwarzanie informacji w celu prawidłowego funkcjonowanie Serwisu, tj:
    1. dostosowania Serwisu do preferencji Użytkownika;
    2. optymalizacji korzystania ze Strony internetowej;
    3. zapamiętania historii odwiedzonych stron;
    4. dostosowania wyglądu Strony internetowej, w tym rozmiaru czcionki, rozmieszczenia grafiki, etc.;
    5. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony internetowej;
    6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Strony internetowej.
    7. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych ze względów technicznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   2. W przypadku preferencyjnych cookies, statystycznych cookies (cookies używanych w celu ustalenia sposobu oraz preferencji korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika) oraz marketingowych cookies (cookies stosowanych w celach zwracania się do Użytkownika z informacjami handlowymi) – Administrator korzysta z tych cookies w celu analizy sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej. W celu analizy sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, Administrator korzysta z usług podmiotów współpracujących, które stosują cookies (omówione jest to w pkt 6 poniżej). Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe za pomocą tego rodzaju cookies, czyni tak jedynie za zgodą Użytkownika, w którym to przypadku podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie dla celów preferencyjnych, statystycznych i marketingowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przy pomocy cookies preferencyjnych oraz statystycznych podstawę prawną stanowi także art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ Administrator ma uzasadniony interes w tym, by Serwis działał w sposób sprawny i możliwie najbardziej wydajny oraz korzystny dla Użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies zamieszczane przez podmioty współpracujące z Administratorem, za pośrednictwem Strony internetowej, w następujących celach:
   1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z www.youtube.com (Google Inc. z siedzibą w USA);
   2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi:
    1. Google Analytics (Google Ireland Limited);
    2. W ramach serwisu internetowego wykorzystywana jest usługa Google Analytics. Usługa ta pozwala na analizę korzystania z serwisu internetowego i regularną poprawę jego funkcjonalności w sposób umożliwiający dopasowanie serwisu do potrzeb Użytkowników. Dane pochodzące z Google Analytics są przekazywane do Państwa trzeciego tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warunki przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Google Analytics są obecnie dostosowywane do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej celem zapewnienia zgodności ochrony danych osobowych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
    3. Marketing Master Software (oprogramowanie Administratora)
    4. System Marketing Master Software  działa na podstawie danych zanonimizowanych. Jest on konieczny dla prawidłowego funkcjonowania i korzystania ze Strony internetowej i nie może zostać przez Użytkownika wyłączony. Marketing Master Software:
     1. zbiera informacje dotyczące pochodzenia Użytkownika tj. informację skąd Użytkownik trafił na stronę Serwisu (np. poprzez kliknięcie w link na profilu społecznościowym Facebook);
     2. przyporządkowuje numer telefonu, który ma się wyświetlić danemu Użytkownikowi w Serwisie;
     3. poza adresem strony źródłowej system ten zbiera informacje o rodzaju przeglądarki Użytkownika, IP Użytkownika, adresie strony docelowej i o zanonimizowanym losowym numerze ID przeglądarki Użytkownika.
   3.  wykorzystaniu funkcji serwisów społecznościowych w celach promocji Strony internetowej lub TUF Software:
    1. Facebook.com (Meta Inc. z siedzibą w USA lub Meta Platforms Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii);
    2. W związku z wykorzystaniem w serwisie internetowym wtyczek Facebook.com dane pobierane za pośrednictwem tych wtyczek mogą być przekazywane do Państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wtyczki Facebook.com przetwarzają dane osobowe Użytkowników posiadających aktywne profile na portalu Facebook.com. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej odbywa się na podstawie zasad opisanych przez Facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/about/privacyshield
    1. Linkedin.com (Linkedin Corp. z siedzibą w USA);
    2. W związku z wykorzystaniem w serwisie internetowym wtyczek Linkedin.com dane pobierane za pośrednictwem tych wtyczek mogą być przekazywane do Państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wtyczki Linkedin.com przetwarzają dane osobowe Użytkowników posiadających aktywne profile na portalu Linkedin.com. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej odbywa się na podstawie zasad opisanych przez Linkedin.com pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
    1. YouTube.com (Google LLC, z siedzibą w USA)
    2. W związku z wykorzystaniem w serwisie internetowym wtyczek Youtube.com dane pobierane za pośrednictwem tych wtyczek mogą być przekazywane do Państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wtyczki Youtube.com przetwarzają dane osobowe Użytkowników posiadających aktywne profile na portalu Youtube.com. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej odbywa się na podstawie zasad opisanych przez Youtube.com pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
  5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub nawet całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.
  6. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies
  7. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.

Zmiany w Polityce Prywatności:

 1. Administrator ma prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, każdorazowo, gdy:
  1. nastąpiła zmiana przepisów, które regulują prowadzenie przez Administratora działalności;
  2. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
  3. zmianie ulegnie sposób funkcjonowania strony internetowej www.tufsoftware.com lub Chatbota, który będzie miał wpływ na prawa i obowiązki Usługobiorcy lub Administratora;
  4. nastąpi konieczność zmiany danych Administratora lub wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych;
  5. zmianie ulegną cele, zakres i zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
 2. Administrator poinformuje o zmianie w treści niniejszej Polityki Prywatności na Stronie internetowej.